معرفی تجهیزات

کارگاه

缝制车间

دستگاه لحاف اتوماتیک

自动运模机

دستگاه تسمه اتوماتیک

自动拖布机

دستگاه پرکن اتوماتیک

自动充绒机

دستگاه برش اتوماتیک

自动裁剪机

دستگاه پرس حرارتی

压烫机

دستگاه فیوزینگ

粘衬机