معرفی تجهیزات

کارگاه

缝制车间

دستگاه لحاف کاری اتوماتیک

自动运模机

دستگاه اسلات اتوماتیک

自动拖布机

دستگاه پر کردن اتوماتیک

自动充绒机

دستگاه برش اتوماتیک

自动裁剪机

دستگاه پرس حرارتی

压烫机

دستگاه فیوژن

粘衬机